Breaking News

Նազարէթ Պէրպէրեան

Ին­նի­սու­նութ տա­րի ա­ռաջ՝ 29 ­Յու­նո­ւար 1919-ին, Ե­րե­ւա­նի իր հա­մեստ բնա­կա­րա­նին մէջ, մարմ­նա­պէս լրիւ հիւ­ծած, բծա­ւոր տի­ֆէ վա­րա­կո­ւած ու ան­կող­նին գա­մո­ւած, բո­ցա­վառ աչ­քե­րը առ­յա­ւէտ փա­կեց ԱՐԱ­Մը, ­Հա­յաս­տա­նի ան­կա­խու­թեան կեր­տիչն ու հա­յոց պե­տա­կա­նու­թեան վե­րա­կանգն­ման հիմ­նա­դի­րը։

Ա­րա­մի մա­հով՝ նո­րան­կախ ­Հա­յաս­տա­նի ­Հան­րա­պե­տու­թիւ­նը յան­կարծ զրկո­ւե­ցաւ մեր ժո­ղո­վուր­դի ազ­գա­յին-հա­սա­րա­կա­կան ներ­քին միաս­նու­թիւ­նը պահ­պա­նած եւ հու­նա­ւո­րած յա­ռա­ջա­պահ դրօ­շա­կի­րէն։ ­Գա­ղա­փա­րա­պաշտ ե­զա­կի գոր­ծիչ մը, որ 1915-ի ­Վա­նի հե­րո­սա­մար­տը յաղ­թա­նա­կով պսա­կե­լով եւ 1918-ին նո­րան­կախ մեր պե­տա­կա­նու­թեան դար­բինն ու հաս­տա­տա­կամ ո­գին ըլ­լա­լով հան­դերձ՝ դաշ­նակ­ցա­կա­նի իր նկա­րագ­րով եւ ազ­գի ու հայ­րե­նի­քի ան­կեղծ զի­նո­ւո­րի մղու­մով, ­Սար­դա­րա­պա­տեան հե­րո­սա­մարտ­նե­րը կեր­տած «­Դիկ­տա­տոր»ի իր լիա­զօ­րու­թիւն­նե­րը վար դրաւ եւ վար­չա­պետ Յ. ­Քա­ջազ­նու­նիի գլխա­ւո­րած անդ­րա­նիկ կա­ռա­վա­րու­թեան մէջ ստանձ­նեց ներ­քին գոր­ծոց նա­խա­րա­րի պա­տաս­խա­նա­տո­ւու­թիւ­նը։

98 տա­րի­ներ ան­ցած են Ա­րա­մի տա­րա­բախտ վախ­ճա­նէն աս­դին, բայց ա­նոր լու­սա­ւոր կեր­պա­րը, գա­ղա­փա­րա­կան շուն­չը եւ հայ­րե­նա­կերտ գոր­ծը կը շա­րու­նա­կեն մեր սե­րունդ­նե­րը ներշն­չել ու դաս­տիա­րա­կել՝ հա­յոց Ազ­գի, ­Հայ­րե­նի­քի եւ ­Պե­տա­կա­նու­թեան պաշտ­պա­նու­թեան եւ ա­զա­տագ­րու­թեան հա­մար գե­րա­գոյն զո­հա­բե­րու­թեան պատ­րաստ գտնո­ւե­լու ան­վե­հեր Յանձ­նա­ռու­թեամբ։

Ինչ­պէ՞ս կա­րե­լի է ներշնչ­ման աղ­բիւր չու­նե­նալ հա­զիւ ե­րի­տա­սարդ տա­րի­քը թե­ւա­կո­խած Սեր­գէյ ­Յով­հան­նի­սեա­նի լու­սա­ւոր օ­րի­նա­կը, որ կրա­կի մկրտու­թիւ­նը դեռ նոր ստա­ցած իբ­րեւ Ա­րամ՝ հայ ժո­ղո­վուր­դի ազ­գա­յին պայ­քա­րու­նա­կու­թեան պաշ­տա­մուն­քով, օ­րագ­րա­յին իր գրա­ռում­նե­րուն մէջ, պի­տի պատ­գա­մէր.-
«Ես չէի կա­րո­ղա­նում հաս­կա­նալ այն մեծ գաղտ­նի­քը, այն մեծ ու­ժը, որ սո­վո­րա­կան մարդ­կանց, շատ ան­գամ կրթու­թիւն չու­նե­ցող­նե­րին, գիւ­ղա­ցի­նե­րին, ստի­պում էր տա­րի­ներ շա­րու­նակ անտր­տունջ հան­դուր­ժել այս տա­ռա­պանք­նե­րին։ Մ­տա­ւո­րա­կան­նե­րի հա­մար ա­սում էին ի­տէալն ու գա­ղա­փա­րա­կա­նու­թիւնն է, իսկ միւս­նե­րին մնում էր ըն­դու­նել հայ­րե­նա­սի­րու­թիւ­նը, որն ու­նէր եւ գաղտ­նի, ա­նըմբռ­նե­լի ուժ՝ այդ­քա՜ն զո­հա­բե­րու­թիւն­ներ վերց­նող»։

Այդ մեծ գաղտ­նիքն ու ան­սա­կարկ ­Հայ­րե­նա­սի­րու­թեան հրա­շա­զօր ու­ժը մարմ­նա­ւո­րո­ւե­ցաւ եւ վա­րա­կիչ դար­ձաւ Ա­րա­մի ան­ձով, գոր­ծով եւ շուն­չով։

Ա­րամ ­Մա­նու­կեան յի­սուն տա­րե­կա­նին հե­ռա­ցաւ մեր աշ­խար­հէն, բայց իր ա­նու­նին կա­պեց այն­պի­սի՛ մե­ծա­գոր­ծու­թիւն, որ ի­րա­ւամբ կը հան­դի­սա­նայ ար­դի ժա­մա­նակ­նե­րու հայ ժո­ղո­վուր­դի ճա­կա­տը պայ­ծա­ռաց­նող լու­սա­ւոր աստ­ղե­րու ա­մէ­նէն ճա­ռա­գայ­թող ար­ժա­նա­ւոր­նե­րէն մէ­կը։

Բուն ա­նու­նով ­Սեր­գէյ ­Յով­հան­նի­սեան՝ Ա­րամ դիւ­ցազ­նա­կան ­Զան­գե­զու­րի զա­ւակ է, ծնած՝ 1879-ին, ­Ղա­փա­նի ­Զէյ­վա գիւ­ղը։ Ա­ւար­տած է ­Շու­շիի ­Թե­մա­կա­նը, որ ժա­մա­նա­կի հա­յե­ցի դաս­տիա­րա­կու­թեան եւ յե­ղա­փո­խա­կան կազ­մա­ւոր­ման հնոց էր։ Ու­սու­մը շա­րու­նա­կե­լու խնդիր չու­նե­ցաւ Ա­րամ, ո­րով­հե­տեւ Երկ­րի կան­չը պա­տա­նի տա­րի­քէն ար­դէն գրա­ւած էր ա­նոր միտքն ու սիր­տը։

1901-ին, ար­դէն ­Դաշ­նակ­ցու­թեան ան­դա­մագ­րո­ւած, Ա­րամ ու­ղար­կո­ւե­ցաւ ­Բա­գու, ուր լծո­ւե­ցաւ հայ պան­դուխտ բա­նո­ւոր­նե­րու ազ­գա­յին-յե­ղա­փո­խա­կան պատ­րաս­տու­թեան եւ կազ­մա­կերպ­ման ե­ռուն աշ­խա­տան­քի՝ իր կար­գին Եր­կիր անց­նե­լու եւ ա­զա­տագ­րա­կան կեն­դա­նի պայ­քա­րին իր մաս­նակ­ցու­թիւ­նը բե­րե­լու մտա­սե­ւե­ռու­մով։ ­Բայց ­Բա­գուի Հ.Յ.Դ. Կ. Կո­մի­տէն նա­խընտ­րեց իր մօտ պա­հել գա­ղա­փա­րա­կան խոր համո­զում­նե­րու տէր եւ կազ­մա­կեր­պա­կան մեծ շնորհ­նե­րով օժ­տո­ւած ե­րի­տա­սարդ Ա­րա­մը, որ­պէս­զի շա­րու­նա­կէ դէ­պի Եր­կիր ուխ­տա­ւոր­նե­րու պատ­րաս­տու­թեան պա­տաս­խա­նա­տու գոր­ծը։

Ի վեր­ջոյ 1903-ին Ա­րամ յա­ջո­ղե­ցաւ անց­նիլ ­Կարս՝ հոն­կէ Եր­կիր մուտք գոր­ծե­լու հա­մար, բայց Կար­սի Հ­նո­ցը ղե­կա­վա­րող ­Դաշ­նակ­ցու­թեան օ­րո­ւան պա­տաս­խա­նա­տու­նե­րը ի­րենց կար­գին նա­խընտ­րե­ցին ­Կարս պա­հել մար­դոց իր շուրջ հա­մախմ­բե­լու եւ գոր­ծի լծե­լու բնա­ծին տա­ղան­դով ա­ռանձ­նա­ցող ե­րի­տա­սարդ այս գործ­չին։

Ա­րամ միայն տա­րի մը մնաց ­Կարս, բայց տա­րաւ այն­քան գործ՝ սահ­մա­նը անց­նող­նե­րու գա­ղա­փա­րա­կան ու մար­տա­կան պատ­րաս­տու­թեան եւ զէն­քի փո­խադ­րու­թեան գոր­ծի ար­դիւ­նա­ւոր կազ­մա­կերպ­ման ի­մաս­տով, որ դաշ­նակ­ցա­կան իր գոր­ծու­նէու­թեան ա­ռա­ջին փու­լը բարձ­րա­կէ­տի ա­ռաջ­նոր­դեց՝ ­Կար­սի ­Սեր­գէ­յի հռչա­կով։

Ա­րա­մի սիր­տը Երկ­րին կա­պո­ւած էր, սա­կայն։ 1904-ին վեր­ջա­պէս ար­տօ­նո­ւե­ցաւ Ա­րա­մի, որ անց­նի ­Վան եւ հոն­կէ ­Սա­սուն, բայց հասկ­նա­լիօ­րէն ­Վա­նը ամ­րօ­րէն փա­րե­ցաւ ար­դէն Ա­րամ ա­նու­նով ներ­կա­յա­ցող դաշ­նակ­ցա­կան գոր­ծի­չին, որ այ­նու­հե­տեւ մին­չեւ 1916 թո­ւա­կա­նը, շատ կարճ ընդ­հա­տու­մով, ապ­րե­ցաւ ու գոր­ծեց ­Վաս­պու­րա­կան աշ­խար­հի մէջ։
Վա­նի մէջ գոր­ծու­նէու­թեան այս եր­կա­րա­տեւ շրջա­նը Ա­րա­մի կեան­քին ա­ռանց­քա­յին բա­ժի­նը կազ­մեց՝ ազ­գա­յին-քա­ղա­քա­կան գոր­ծի­չի ա­նոր մեծ վաս­տա­կին ամ­րա­կուռ պա­տո­ւան­դա­նը հան­դի­սա­նա­լով։

Սկզբ­նա­պէս «պա­րոն Ա­րամ» ճանչ­ցո­ւե­ցաւ եւ ե­կո­ւոր նկա­տո­ւե­ցաւ վա­նե­ցի­նե­րուն կող­մէ՝ դաշ­նակ­ցա­կան ըլ­լան ա­նոնք թէ ար­մե­նա­կան։ ­Բայց ժա­մա­նա­կը շատ ա­րագ վա­նե­ցի­նե­րու հա­րա­զատն ու ա­ռաջ­նոր­դը դար­ձուց ողջ էու­թեամբ ­Դաշ­նակ­ցու­թեան հետ միա­ձու­լո­ւած այս գոր­ծի­չին։ Ոչ միայն Հ.Յ.Դ. ­Դու­րան-­Վաս­պու­րա­կա­նի կազ­մա­կեր­պու­թեան մէջ, այ­լեւ ողջ Վաս­պու­րա­կա­նի հա­յու­թեան մօտ «պա­րոն Ա­րամ» տա­րա­ծեց ­Հա­յաս­տանն ու հա­յու­թիւ­նը ա­մէն բա­նէ վեր դա­ւա­նե­լու, հա­մա­հայ­կա­կան ու հա­սա­րա­կաց շա­հի պաշտ­պա­նու­թիւ­նը ա­մէն սկզբուն­քէ եւ օ­րէն­քէ վեր դա­սե­լու գա­ղա­փա­րա­կան ուս­մուն­քը։

Օս­մա­նեան կա­ռա­վա­րու­թեան աչ­քի փու­շը դար­ձած Ա­րա­մին որ­քան ա­տե­ցին, այն­քան ալ պատ­կա­ռան­քով նա­յե­ցան ­Վան ե­կած ու գա­ցած թուրք թէ քիւրտ իշ­խա­նա­ւոր պէ­կերն ու փա­շա­նե­րը։ Այն աս­տի­ճան, որ նոյ­նինքն թշնա­մին Ա­րա­մի մէջ տե­սաւ իր մե­ծա­գոյն ա­խո­յեա­նը եւ «­Փա­շա» ա­նո­ւա­նեց զայն։

Պա­տա­հա­կան չէր, հե­տե­ւա­բար, որ պատ­մա­կան վե­րի­վայ­րում­նե­րով յղի այդ եր­կար ժա­մա­նակաշր­ջա­նին, Ա­րամ դար­ձաւ ­Վաս­պու­րա­կա­նի հա­յու­թեան հա­ւա­քա­կան ուժն ու կամ­քը մարմ­նա­ւո­րող ան­վի­ճե­լի ղե­կա­վա­րը։ Ազ­գա­յին-քա­ղա­քա­կան ինք­նա­կազ­մա­կերպ­ման եւ պե­տա­կան տա­րո­ղու­թեամբ են­թա­կա­ռոյ­ցի ստեղծ­ման ա­ռու­մով՝ Ա­րամ բախ­տո­րոշ գործ կա­տա­րեց ­Վա­նի մէջ։ Ա­րա­մի ճի­գե­րուն ար­գա­սի­քը ե­ղաւ 1915-ին ­Վա­նի հա­յու­թեան միաս­նա­կան՝ հե­րո­սա­կա՛ն ինք­նա­պաշտ­պա­նու­թիւ­նը, ո­րուն ո­գին եւ հուժ­կու բռունցքն էր Ա­րամ։ Իբ­րեւ այդ­պի­սին՝ ան նշա­նա­կո­ւե­ցաւ օս­ման­ցի­նե­րէն իր ան­կա­խու­թիւ­նը նո­ւա­ճած Վա­նի կա­ռա­վա­րիչ, ար­ժա­նա­նա­լով ոչ միայն վա­նե­ցի­նե­րու, այ­լեւ՝ ­Վան մտած ռու­սա­կան զօր­քե­րու հրա­մա­նա­տա­րու­թեան հիաց­մուն­քին ու վստա­հու­թեան։

Յատ­կա­պէս Ա­րա­մի ե­րե­ւա­նեան գոր­ծու­նէու­թեան մէջ տե­սա­նե­լի ու ճա­ռա­գայ­թող է ազ­գա­յին ու պատ­մա­կան ա­ռու­մով ա­նոր մե­ծա­գոր­ծու­թիւ­նը։

1917-ի իր Ե­րե­ւան ժա­մա­նու­մէն մին­չեւ 1919-ի իր մարմ­նա­պէս հիւ­ծումն ու մա­հը՝ Ա­րամ Մա­նու­կեան բա­ռին ամ­բող­ջա­կան ի­մաս­տով Ա­րա­րա­տեան ­Դաշ­տի ողջ հա­յու­թեան մար­տու­նակ կամ­քին եւ հա­ւա­քա­կան ու­ժին խտա­ցեալ մարմ­նա­ւո­րու­մը դար­ձաւ։ Որ­բի եւ ող­բի, գաղ­թա­կա­նու­թեան եւ յու­սալ­քու­մի, ար­շա­ւող թուր­քէն սար­սա­փա­հար եւ դէ­պի ­Ռու­սաս­տան հա­յեաց­քը յա­ռած ցա­նուց­րիւ հա­յու­թե­նէն, ա­միս­նե­րու վրայ տա­րա­ծո­ւող իր տեն­դոտ աշ­խա­տան­քով եւ բազ­մու­թիւն­ներ գե­րե­լու եւ ի մի բե­րե­լու, հա­մախմ­բե­լու եւ կազ­մա­կերպ ամ­րո­ցի վե­րա­ծե­լու իր տա­ղան­դով՝ Ա­րամ շունչ եւ մար­մին տո­ւաւ ­Հա­յաս­տա­նի ան­կա­խու­թեան նո­ւա­ճու­մին, ­Սար­դա­րա­պա­տի, ­Բաշ Ա­պա­րա­նի եւ ­Ղա­րա­քի­լի­սէ­յի յաղ­թա­կան հե­րո­սա­մարտ­նե­րուն։

Պա­տա­հա­կան չէր, որ հա­յոց նո­րա­գոյն պատ­մու­թեան օր­հա­սա­կան այդ պա­հուն՝ Ե­րե­ւա­նի հա­յու­թիւ­նը «­Դիկ­տա­տոր» կար­գեց Ա­րա­մին եւ ա­նոր վստա­հո­ւե­ցաւ ազ­գա­յին իր ճա­կա­տագ­րին դարբ­նու­մը։ Ա­րամ ար­ժա­նա­ւո­րա­պէս ի­րա­գոր­ծեց իր ու­սե­րուն վրայ դրո­ւած ծան­րա­գոյն պա­տաս­խա­նա­տուու­թիւ­նը եւ դար­ձաւ հիմ­նա­դի­րը ­Հա­յոց ­Պե­տա­կա­նու­թեան վե­րա­կանգ­նու­մին։

Կեն­սա­գիր­նե­րու միա­հա­մուռ վկա­յու­թեամբ՝ ե­թէ ա­նո­ղոք հի­ւան­դու­թիւ­նը չտա­նէր Ա­րա­մին, հա­յոց նո­րա­գոյն պատ­մու­թեան այս հսկան ի վի­ճա­կի պի­տի ըլ­լար նաեւ ա­ռող­ջաց­նե­լու եւ ամ­րապն­դե­լու ­Հա­յաս­տա­նի ­Հան­րա­պե­տու­թեան մեր ժո­ղո­վուր­դին ազ­գա­յին-հա­սա­րա­կա­կան ներ­քին շա­ղա­խը։ ­Հայ ժո­ղո­վուր­դի հա­ւա­քա­կան կամքն ու ու­ժը ջլա­տող ցե­ցե­րու դէմ պայ­քա­րի մեծ աս­պա­րէզ բա­ցո­ւած էր եւ յատ­կա­պէս Ա­րամ ի վի­ճա­կի էր պա­տո­ւով յաղ­թա­կան իր ա­ւար­տին ա­ռաջ­նոր­դե­լու այդ պայ­քա­րը։ Այդ նկա­տա­ռու­մով ալ ստանձ­նած էր ­Քա­ջազ­նու­նիի կա­ռա­վա­րու­թեան մէջ ներ­քին գոր­ծոց նա­խա­րա­րի պա­տաս­խա­նա­տո­ւու­թիւ­նը։

Բայց ճա­կա­տա­գի­րը ընդ­հա­տեց ա­նոր կեան­քը եւ ա­նա­ւարտ թո­ղուց ա­նոր ձեռ­նար­կած մեծ գոր­ծը։

Ա­րա­մի յի­շա­տա­կին ո­գե­կո­չու­մը կ­՚ար­ժէ եզ­րա­փա­կել ա­նոր ­Դե­րին եւ ­Տե­ղին կա­պո­ւած հե­տե­ւեալ վկա­յու­թեամբ.
Ա­րա­մի ար­ժա­նա­ւո­րու­թեան խո­րա­գոյն հա­մո­զու­մը ու­նէր հայ ժո­ղո­վուր­դի ռազ­մա­կան տա­ղան­դին բա­ցա­ռիկ ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րէն զօ­րա­վար ­Սի­լի­կեան՝ 1918-ի ­Մա­յի­սեան յաղ­թա­նակ­նե­րուն ընդ­հա­նուր հրա­մա­նա­տա­րը։ Երբ 1917-ի ձմեռ­նա­մու­տին ­Թիֆ­լի­սի մէջ բուռն քննար­կում­ներ տե­ղի կ’ու­նե­նա­յին ռու­սա­կան բա­նա­կին կող­մէ լքո­ւած հայ-թրքա­կան սահ­մա­նին հա­մար ­Զի­նո­ւո­րա­կան ­Վա­րի­չի պաշ­տօ­նին յար­մար թեկ­նա­ծու գտնե­լու հար­ցին շուրջ, Ա­րա­մի նշա­նակ­ման ընդ­դի­մա­ցող եւ փո­խա­րէ­նը իր անձ­նա­կան թեկ­նա­ծու­թեան վրայ պնդող շրջա­նակ­նե­րուն զօր. ­Սի­լի­կեան կը պատ­գա­մէր.-
«Դժ­գոհ­նե­րը չեն ճա­նա­չում Ա­րա­մին։ Երբ ճա­նա­չեն, կը հա­մո­զո­ւեն, որ ներ­կա­յումս նա ՄԻԱԿ կա­րող մարդն է այդ պաշ­տօ­նին հա­մար։ Ես ին­չո՞ւ եմ հրա­ժար­ւում. ո­րով­հե­տեւ մէկ է՝ ես ինքս ա­ռանց Ա­րա­մի ո­չինչ չեմ ա­նե­լու։ Ես այժմ էլ ա­ռանց Ա­րա­մի հետ խորհրդչակ­ցե­լու՝ ոչ մի կա­րե­ւոր քայլ չեմ առ­նում. իսկ վա­րի­չի պաշ­տօ­նը յանձն առ­նե­լու պա­րա­գա­յում, գրա­սե­նեակս տե­ղա­փո­խե­լու եմ նրա մօտ։ Ոչ մի զի­նո­ւո­րա­կան վե­րար­կու ո՛չ ո­քի չի տայ այն՝ ինչ որ ու­նի Ա­րա­մը»։

Այ­սօ­րի­նակ ազ­գա­յին ղե­կա­վար ու քա­ղա­քա­կան ա­ռաջ­նորդ էր Ա­րամ եւ կեն­սա­գիր­նե­րը միա­հա­մուռ կը վկա­յեն, որ ե­թէ ա­նո­ղոք հի­ւան­դու­թիւ­նը չկտրէր կեան­քի թե­լը Ա­րա­մին, հա­յոց նո­րա­գոյն պատ­մու­թեան այս հսկան ի վի­ճա­կի պի­տի ըլ­լար նաեւ ա­ռող­ջաց­նե­լու եւ ամ­րապն­դե­լու ­Հա­յաս­տա­նի ­Հան­րա­պե­տու­թեան հի­մե­րը՝ մեր ժո­ղո­վուր­դին ազ­գա­յին-հա­սա­րա­կա­կան միաս­նու­թեան եւ կեն­սու­նա­կու­թեան ներ­քին շա­ղա­խը։ ­Հայ ժո­ղո­վուր­դի հա­ւա­քա­կան կամքն ու ու­ժը ջլա­տող ցե­ցե­րու դէմ պայ­քա­րի մեծ գործ կար տա­կա­ւին եւ յատ­կա­պէս Ա­րամ ի վի­ճա­կի էր պա­տո­ւով յաղ­թա­կան իր ա­ւար­տին ա­ռաջ­նոր­դե­լու այդ պայ­քա­րը։

 

ՈՒԱՇԻՆԿԹԸՆ.- Ամերիկայի Հայ Դատի յանձնախումբը կոչ կ՛ընէ ամերիկահայութեան, որ Միացեալ Նահանգներու նոր նախագահ Տանըլտ Թրամփին դիմէ, Հայաստանին եւ Արցախին աջակցութիւն ապահովելու նպատակով։

Այս նպատակին համար, Հայ Դատի կայքին վրայ պատրաստուած է Սպիտակ տան ուղարկուելիք նամակ մը, որուն մէջ լուսարձակի տակ կ՛առնուին ամերիկահայութիւնը յուզող հարցեր, ներառեալ՝ հայ-ամերիկեան յարաբերութիւններու սերտացում, Արցախի անկախութեան եւ ապահովութեան երաշխաւորում, ինչպէս նաեւ՝ Հայոց Ցեղասպանութեան ճանաչում:

Այս նամակէն օրինակ մը յղելու համար, այցելել anca.org/trump կայքը:

Ամերիկայի Հայ Դատի յանձնախումբի գործադիր վարիչ Արամ Համբարեան կը շեշտէ, թէ այժմ ժամանակն է գործնական քայլեր առնելու այն հարցերուն ուղղութեամբ, որոնք կը մտահոգեն ամերիկահայութիւնը:

Թուրքիոյ ընդդիմադիր Ժողովուրդներու ժողովրդավարական կուսակցութեան անդամ, խորհրդարանի հայ պատգամաւոր Կարօ Փայլան յայտարարած է, որ թրքական իշխանութիւնները պոլսահայ լրագրող, «Ակօս» հայկական թերթի հիմնադիր եւ խմբագիր Հրանդ Տինքի սպանութեան գործով դատավարութիւնը դարձուցած են տարբեր խմբաւորումներու հետ իրենց հաշիւները պարզելու գործընթաց:

Ինչպէս կը գրէ թրքական demokrathaber.org կայքը` Փայլան նշած է, որ սպանութեան գործի վարագոյրը ամբողջութեամբ դեռ չէ բացուած:

Յիշեցնենք, որ պոլսահայ յայտնի լրագրող, մտաւորական, «Ակօս» թերթի հիմնադիր եւ խմբագիր Հրանդ Տինքը սպաննուած է 2007-ի Յունուար 19-ին` Պոլսոյ Շիշլի թաղամասին մէջ գտնուող «Ակօս» թերթի խմբագրատան առջեւ` 16-ամեայ թուրք ազգայնական Օկիւն Սամասթի կրակոցէն: Հրանդ Տինքի սպանութեան վերաբերեալ դատավարութիւնը կ՛երկարաձգուի արդէն 10 տարի եւ դեռ չէ գտած իր հանգուցալուծումը:

«Որոշ ժամանակ մը այդ դատավարութիւնը կ՛օգտագործէին էրկենեքոնականները բանտ նետելու համար, հիմա` կիւլենականները: Մենք պէտք է ներողութիւն խնդրենք Տինքէն, քանի որ նման յանցագործութիւնները դեռ կը շարունակուին այն պատճառով, որ մենք չկրցանք վերականգնել արդարութիւնը յանուն անոր յիշատակին», «Թերթ․ամ»-ի փոխանցմամբ՝ ըսած է Փայլանը:

Հանրապետութեան նախագահ Սերժ Սարգսեան  այսօր պաշտպանութեան նախարարութեան Դիլիջանի «Լեռնային Հայաստան» առողջարանին մէջ հանդիպում մը ունեցած է վերջին ամիսներուն զօրացրուած` ծառայութեան ընթացքին անձնուիրութեամբ ու խիզախութեամբ աչքի ինկած զինծառայողներու հետ, որոնց մեծ մասը մասնակցած է մարտական գործողութիւններու` հակառակորդին ոտնձգութիւններէն պաշտպանելով հայրենիքը: Հանդիպումին Հանրապետութեան նախագահ, զինուած ուժերու գերագոյն գլխաւոր հրամանատարին հետ մասնակցած է նաեւ պաշտպանութեան նախարար Վիգէն Սարգսեան: Այս մասին կը տեղեկացնեն ՀՀ նախագահի աշախատակազմի հասարակայնութեան եւ տեղեկատուութեան միջոցներու հետ կապերու վարչութենէն:

Նախագահը ողջունած է հանդիպման մասնակիցները, շնորհակալութիւն յայտնած լաւ ծառայութեան համար եւ խօսքը ուղղած ոչ միայն ներկաներուն, այլեւ բոլոր զօրացրուած զինուորներուն: Նշելով, որ անցեալ տարի մեր զինուորներու ծառայութիւնը համընկաւ այնպիսի մի ժամանակաշրջանի մը, երբ Ապրիլին անոնք ընդունեցին հակառակորդին հարուածը եւ պատուախնդրութեամբ պաշտպանեցին հայրենիքը, նախագահը ընդգծած է, որ զօրացրուելէ ետք ալ անոնք հայրենիքի զինուորն են, ուր եւ որ բնագաւառի մէջ ալ շարունակեն իրենց գործունէութիւնը:

«Ի հարկէ, մենք կարօտում եւ հպարտանում ենք բոլոր այն տղաներով, ովքեր ընկան քաջի մահով: Հպարտանում ենք նաեւ բոլոր այն տղաներով, ովքեր, քաջաբար կռուելով, ողջ մնացին եւ շարունակելու են իրենց նուիրական ծառայութիւնը հայրենիքին: Ես խնդրել եմ պաշտպանութեան նախարարին կազմակերպել այս հանդիպումը, որովհետեւ ծառայող զինուորների հետ միշտ էլ հաճելի է զրուցել, բայց ծառայութեան մէջ նրանք փոքր-ինչ կաշկանդուած են լինում` պայմանաւորուած երկու հանգամանքով. կարծում եմ` հանգամանքներից մէկն այն է, որ նրանք չեն ցանկանում խօսել խնդիրների, դժուարութիւնների մասին, որպէսզի լացկանի, քրթմնջացողի դերում չյայտնուեն, որպէսզի տպաւորութիւն չլինի, թէ իրենք իրենց համար ինչ-որ լաւ պայմաններ են ուզում հայրենիքին ծառայելու համար: Բայց, ի հարկէ կայ նաեւ երկրորդ հանգամանքը` միշտ էլ զինուորը մտավախութիւն ունի, որ եթէ խօսի խնդրի մասին, ապա վերադասը կարող է նեղանալ: Ես կարծում եմ, որ այսօր մենք պէտք է ունենանք անկաշկանդ խօսակցութիւն, անկաշկանդ քննարկում, հասկանանք, տեսնենք, թէ ո՞րն է մեր բանակի առաւելութիւնը, որո՞նք են մեր զինուորական ծառայութեան դրական կողմերը եւ ինչի ենք հասել: Բայց խօսենք նաեւ այն խնդիրների մասին, որոնք պէտք է ապագայում լուծուէն` աւելի մարտունակ դարձնելով մեր բանակը, որովհետեւ մենք պարտադրուած ենք ունենալ մարտունակ բանակ: Բոլոր ժողովուրդներին էլ պէտք են բանակներ, բայց կան դէպքեր, երբ այդ պէտքը դառնում է անհրաժեշտութիւն` կենսական անհրաժեշտութիւն: Մեզ համար մարտունակ բանակը կենսական անհրաժեշտութիւն է»,-ըսած է Հանրապետութեան նախագահը:

Սերժ Սարգսեան առաջարկելով անկաշկանդ խօսիլ եղած խնդիրներուն եւ առհասարակ մեր երկրի յետագայ զարգացման մասին` նշած է, որ ինք եւս ունի հարցեր, որոնց մասին կը ցանկար լսել հայրենիքի պաշտպաններուն կարծիքը:

Զօրացրուած զինծառայողները նախագահէն հետաքրքրուած են Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտութեան կարգաւորման գործընթացի հեռանկարով, 25-ամեայ հայոց բանակի ամենամեծ ձեռքբերմամբ, պաշտպանութեան նորանշանակ նախարարին կողմէ հռչակուած «Ազգ-բանակ» հայեցակարգի իրականացման գործին մէջ զօրացրուած զինուորի դերակատարմամբ, հասարակութեան մէջ սպայի կերպարի ճիշդ ներկայացման, անոր հեղինակութեան բարձրացման հնարաւորութիւններով, հակառակորդին կողմէ ծաւալուող սպառազինութիւններու մրցավազքի պարագային հայկական կողմի հնարաւոր պատասխանով, մարտական հերթապահութեան մէջ ներգրաւուած զինծառայողներու ուսման վարձերու փոխհատուցման ծրագիրով եւ բանակաշինութեան ու պաշտպանութեան ոլորտին վերաբերող շարք մը այլ թեմաներով:

Հանրապետութեան նախագահը զրոյցի ընթացքին զինուորներէն լսած է պատասխանները իրեն հետաքրքրող հարցերուն, որոնց մէջ, թէ ի՞նչ կը ցանկային զինծառայողները, որ փոխուէր զինուած ուժերուն մէջ, ի՞նչ խնդիրներ կը  տեսնեն անոնք, ի՞նչ տուաւ բանակին մէջ ծառայութիւնը հայրենիքի առջեւ իրենց պարտքը կատարած զինուորներուն, ո՞վ է ամենայիշուած հրամանատարն ու ինչո՞ւ, մինչեւ մարտական գործողութիւնները զինուորներուն ստացած գիտելիքները բաւարա՞ր էին մարտական գործողութիւններուն արդիւնաւէտ մասնակցելու համար, մտադի՞ր է, արդեօք, հանդիպման մասնակիցներէն ոեւէ մէկը ներգրաւուիլ պայմանագրային ծառայութեան մէջ կամ դառնալ սպայ, որքանո՞վ բանակի մասին անոնց պատկերացումները կը համապատասխանէին մինչեւ զօրակոչուիլը ունեցած իրենց սպասելիքներուն, զօրացրուելէ ետք կապ կը պահպանե՞ն իրենց ծառայակից ընկերներուն հետ:

Հանդիպման արդիւնքներով նախագահը պաշտպանութեան նախարարութեան տուած է շարք մը յանձնարարականներ, որոնք կը վերաբերին ծառայութեան անվտանգութեան առաւել բարձրացման, զինուորներու գաղափարական դաստիարակութեան եւ ազատ ժամանակի կազմակերպման ուղղութիւններով աշխատանքի զարգացման ու կատարելագործման, նոր սպառազինութեան ձեռքբերման զուգընթաց համապատասխան մասնագէտներու շարունակական ուսուցմանն ու պատրաստման, ուսումնական կեդրոններուն մէջ` ըստ անհրաժեշտութեան նոր ծրագիրներու ներդրման, մարտական հերթապահութեան մէջ ներգրաւուած զինծառայողներու ուսման վարձերու ամբողջութեամբ վճարման ծրագրի ներդրման ուղղութեամբ Կրթութեան եւ գիտութեան նախարարութեան հետ աշխատանքի շարունակման, ՊՆ Մոնթէ Մելքոնեանի անուան ռազմամարզական վարժարանի տեղափոխման Դիլիջան` կառավարութեան առընթեր պետական եկամուտներու կոմիտէի նախկին ուսումնական կեդրոնի շէնք:

21317_b

Թուրքիոյ ընդդիմադիր Ժողովրդահանրապետական (ԺՀԿ-CHP) կուսակցութեան փոխնախագահ Չեթին Օսման Պուտաքը մտահոգութիւն յայտնած է խորհրդարանին մէջ քննարկման դրուած սահմանադրական փոփոխութիւններուն : Թրքական պետական «Anadolu» լրատուական գործակալութեան փոխանցմամբ` թեմայի վերաբերեալ իր հրապարակած գրաւոր յայտարարութեան մէջ Պուտաքը նշած է, որ Թուրքիոյ ազգային մեծ ժողովի (ԹԱՄԺ-TBMM) գլխաւոր խորհուրդի քննարկումներուն մասնակցող բոլոր պատգամաւորները շատ մեծ պատասխանատուութիւն կը կրեն:

ԺՀԿ փոխնախագահի պնդմամբ` սահմանադրական փոփոխութիւններու հաստատման պարագային նախագահին պիտի տրուի գործադիր եւ օրէնսդիր մարմինի, ինչպէս նաեւ` դատական համակարիգի չափէն աւելի շատ լիազօրութիւններ: Միեւնոյն ժամանակ անոր գործունէութեան գրեթէ անհնար պիտի ըլլայ որեւէ կերպով վերահսկել:

«Այդքան լայն իրաւասութիւններ մէկ անձի ձեռքին մէջ կեդրոնանալը վերջ պիտի տայ ուժերու բաշխման: Ակնյայտ է, որ այնտեղ, ուր չկայ ուժերու հակակշռող բաշխում,  պիտի չըլլայ նաեւ իրաւունք եւ ժողովրդավարութիւն: Թուրքիան կործանման եզրին է», -ըսած է Պուտաքը:

Ան կոչ ըրած է խորհրդարանի պատգամաւորներուն` քուէարկելու ատեն ողջախոհութիւն դրսեւորել, քանի որ անոնց ընտրութեամբ պիտի վճռուի Թուրքիոյ եւ անոր ժողովուրդին ճակատագիրը:

ԺՀԿ փոխնախագահը աւելցուցած է նաեւ, որ ըստ կատարուած ուսումնասիրութիւններուն, Թուրքիոյ բնակչութեան մեծ մասը տեղեակ չէ սահմանադրական փոփոխութիւններու բուն բովանդակութենէն: Բնակչութիւնը բաւարար չափով տեղեակ չէ խորհրդարանին մէջ ընթացող քննարկումներուն:

ANKARA, Turkey (A.W.)—Ankara police attacked participants of a memorial rally dedicated to the 10th anniversary of Hrant Dink’s assassination on Jan. 19, Istanbul-based Agos reported.

A scene from the Ankara rally (Photo: Agos)

A commemorative rally was organized in the capital’s Yuksel Square, where lawmakers from the Peoples’ Democratic Party (HDP) and the Republican People’s Party (CHP) were scheduled to take part. According to the Agos report, the commemorative event was banned and the group was only allowed to hold a minute-long moment of silence.

The group, which went ahead with the commemoration, was attacked by Ankara police and the event was stopped. All rallies were banned in the city for a month on Jan. 10.

Below is a video of the police attacking participants.

 

STEPANAKERT, NKR (A.W.)—On Jan. 17, the Nagorno-Karabagh Republic (NKR/Artsakh) National Assembly voted 20 to 7 with one abstention to approve the President’s proposal to hold a referendum on the draft Constitution of the Artsakh Republic.

 

David Ishkhanyan (Photo Aparaj)

In a recent interview conducted by Artsakh-based Aparaj newspaper, the chair of the Armenian Revolutionary Federation (ARF) Central Committee of Artsakh and ARF Parliamentary faction head David Ishkhanyan explained why the ARF faction voted against the proposal.

“The constitution must strengthen our national goals and must not leave is with any doubts… It should also be the basis for our democratic principles,” said Ishkhanyan.

“There were certain factors of the constitution like the change system of government and simultaneous elections that the ARF was against,” said Ishkhanyan. “We also had a more radical approach to the solution of our borders.”

According to Ishkhanyan, the new constitution shies away from the principles of democracy. When asked whether their vote against the new constitution would become a reason for the ARF to become an opposition party, Ishkhanyan stressed that it should not.

“We try to conform our views based on the democratic principles of the people of Artsakh,” added Ishkhanyan. “The will of the people has always been acceptable for us.”

After the referendum, the ARF of Artsakh is planning on taking steps to promote their work and ideology to the public.

“Recently, following the publication of an opinion poll, 80 percent of our ARF members envision the system of government to be lead by a presidential administration,” said Ishkhanyan.

In the coming days, the ARF Central Committee will work create the appropriate mechanisms to help spread the views of the ARF to the public.

 

Glendale, Calif.—The Armenia Artsakh Fund delivered over $22 million of humanitarian assistance to Armenia and Artsakh (Nagorno-Karabagh/NKR) from Dec. 1, 2015 to December 31, 2016.

 

‘We Are Our Mountains’ monument in Stepanakert, NKR (Photo: Araz Chiloyan)

The AAF itself collected $16 million of medicines and other supplies donated by several charities, including AmeriCares ($8.4 million), Direct Relief International ($5.5 million), Catholic Medical Mission Board ($875,000), Health Partners International of Canada ($818,000), MAP International ($606,000), Fawn Grove Compassion Center ($543,000), and Feed the Children Fund ($351,000).

Other organizations which contributed valuable goods during this period were: Prime Healthcare ($777,000), Armenian American Medical Association of Boston ($717,000), Project Agape ($586,000), Society for Orphaned Armenian Relief ($552,000), Armenian Christian Mission of Australia ($288,000), Armenian EyeCare Project ($280,000), Armenian Ministries of UK ($262,000), Dr. George Katcherian ($255,000), Focus on Children Now ($201,000), Armenian Missionary Association of America ($188,000), Armenian Lighthouse Charitable Foundation ($150,000), and SemraPlus Foundation of Switzerland ($128,000).

Also contributing major supplies were: Friends of Armenia ($84,000), DK Publishing Co. ($43,400), Bay Area Friends of Armenia ($17,000), Knights of Vartan ($15,000), Tufenkian Foundation ($9,000), and Dr. Albert Phillips ($5,000).

Since Dec. 1, 2015, AAF delivered to Armenia and Artsakh a total of $22 million worth of humanitarian aid on board 29 air shipments and 43 sea containers.

In the past 27 years, including its shipments under its predecessor, the United Armenian Fund, the AAF has delivered to Armenia and Artsakh a grand total of $741 million worth of relief supplies on board 158 airlifts and 2,333 sea containers.

“The Armenia Artsakh Fund is regularly offered millions of dollars worth of life-saving medicines and medical supplies. We would welcome your generous donations to be able to continue delivering this valuable assistance to all medical centers in Armenia and Artsakh,” Harut Sassounian, the President of AAF stated.

 

YEREVAN (A.W.)—Reports indicate that the National Basketball Association’s (NBA) Toronto Raptors’ assistant head coach, Armenian-American Rex Kalamian, is set to lead the Armenia’s National Under 20 (U20) Basketball Team.

 

Rex Kalamian (Photo: The Toronto Star)

“We have gotten consent from him, but we still have to get come to terms with the Toronto Raptors,” said the Vice President of the Basketball Federation of Armenia Arik Pogossian, when discussing some of the steps that have to be taken in order to make it official.

According to the Russian-based Armenian sports news website haysport.ru, Pogossian said that the Armenian U20 team can compete with any of the European teams, especially since most players have experience playing in the United States.

The Armenian U20 team will be participating in the Division B of 2017 European Championship (group A). Its opponents will be the U20 national teams of Belarus, Poland, Finland, Belgium, and Malta. The tournament will be held July 15-23, in Romania.

Rex Kalamian has been serving as the assistant head coach of the Toronto Raptors since July 2015. He has previously held coaching terms with Oklahoma City Thunder, Sacramento Kings Minnesota Timberwolves, Denver Nuggets, Philadelphia 76ers, and the Los Angeles Clippers.

Prior to the NBA, Kalamian worked as an assistant coach for East Los Angeles College. Kalamian attended East Los Angeles College, and graduated from Cal Poly Pomona with a bachelor’s degree in business management.

In March 2016, Kalamian was the guest of honor at Homenetmen Toronto’s Annual Athletic Banquet, where he delivered the keynote address.

Kalamian sharing some words of wisdom with Homenetmen athletes in March 2016 at the Armenian Community Center of Toronto (Photo: Homenetmen Toronto)

 

 

ԵՐԵՒԱՆ.– 2016 թուականին, 2015 թուականին հետ բաղդատելով, Հայաստանի օդակայաններուն մէջ արձանագրուած է ուղեւորահոսքի 10.4 տոկոսի աճ կամ ուղեւորահոսքի տարբերութիւնը կազմած է շուրջ 200,000  հոգի:

2016 թուականի Յունուար-Դեկտեմբեր ամիսներուն «Զուարթնոց» օդակայանին մէջ ուղեւորահոսքը կազմած է 2,105,540 հոգի՝ նախորդ տարուան ուղեւորահոսքը գերազանցելով 12 տոկոսով:

Ինչպէս կը նախատեսուէր, 2016 թուականին «Զուարթնոց» օդակայանին մէջ ուղեւորահոսքը հատած է 2 միլիոնի շեմը՝ 1992 թուականէն ի վեր արձանագրելով բարձրագոյն ցուցանիշը:

2016 թուականին Երեւանէն մեկնած է 1,048,153 ուղեւոր եւ ժամանած է 1,057,387, իսկ 2015 թուականին մեկնածներուն թիւը կազմած է 944,373 ուղեւոր, ժամանածներունը՝ 935,294:

2016 թուականին ժամանող ուղեւորներուն թիւը շուրջ 8500ով աւելի է մեկնողներուն թիւէն:

Դեկտեմբերին այս թիւը եղած է 189,018 հոգի՝ արձանագրելով 23.4 տոկոսի աճ՝ նախորդ տարուան հետ բաղդատելով:

«Զուարթնոց»ի մէջ 2016ին բեռնափոխադրումը կազմած է 18,269 թոն ապրանք, որ 80.4 տոկոսով աւելին է, քան 2015 թուականին էր:

Նախորդ տարի «Զուարթնոց» օդակայանին մէջ կատարուած է 9266 թռիչք-վայրէջք՝ արձանագրելով 2.8 տոկոս աճ, նախորդ տարուան ցուցանիշներուն համեմատ:

Ութ ամսուան դադարէ ետք վերստին գործելու սկսած Գիւմրիի «Շիրակ» օդակայանին մէջ 2016 թուականի ուղեւարահոսքը կազմած է 12,421 ուղեւոր, բեռնափոխադրումը՝ 4.2 թոն ապրանք: 2016 թուականի Դեկտեմբերին ճամբորդներու հոսքը կազմած է 2557 հոգի:

 

ԵՐԵՒԱՆ, «Արմէնփրէս».– Գինի խմելու երեւոյթին վերաբերող վերջին եօթը տարուան ընթացքը ցոյց կու տայ, որ հայ ժողովուրդը սկսած է աւելի շատ գինի խմելու, քան՝ օղի: Այս հաստատումը կատարած է Գինեգործներու միութեան նախագահ Աւագ Յարութիւնեան:

2011 թուականին մրցանիշ սահմանուեցաւ, երբ հայերը նկատուեցան ամէնէն շատ օղի խմողները: 2013–2014 թուականներուն արդէն նկատուած է գինի խմելու յառաջընթաց: 2014–2015 թուականներու ճգնաժամը ազդած է, բայց 2016ին, ոչ պաշտօնական տուեալներով, Ամանորի սեղաններուն վրայ աւելի շատ հայկական գինի կար, քան նախորդ տարի: Շուրջ 30 տոկոսով աւելցած է հայկական գինիի սպառումը՝ ծաւալի առումով, իսկ արժէքի առումով, Յարութիւնեանի կարծիքով, արձանագրուած է շուրջ 10 տոկոսի աճ:

«Եթէ նախկինում գերակշիռ մասը կազմում էր 1200–1300 դրամ մէկ շշի դիմաց, այսօր մեծ մասը նուազագոյնը կազմում է 1700– 1900 դրամ: Սկսած 2013 թուականից նուազում է արտասահմանեան գինիների մասնաբաժինը մեր ներքին շուկայում: 500,000 շշից այսօր ունենք մօտ 200,000: Այդքան շշերից մօտաւորապէս 5000 շիշն է վրացական: Վրացական գինի մեր շուկայում այնքան էլ յարգի չէ, բայց վրացական գինու յաղթարշաւը այլ շուկաներում շարունակւում է», ըսած է Գինեգործներու միութեան նախագահը:

Եւրոպայէն ներածուող գինիներու սպառումը նուազած է, եւ, կարծես թէ, հայկական թանկ գինիի պահանջքը աւելցած է: Ըստ Աւագ Յարութիւնեանի՝ այդ բոլորը տնտեսական աշխուժութեան նուազումին հետ շատ մեծ կապ ունի: «Հինգ տարի առաջ մենք չունէինք մրցակից, երբ եւրոպական գինիները արժէին 10 դոլար: Վերջին հինգ տարում յայտնուեցին արտադրողներ, ովքեր զբաղեցրին 7–10 դոլար արժողութեամբ ներքին շերտը, որը բաւականին բարձր որակի էր: Սա նոյնպէս ազդեց ներկրուող գինիների մի մասի վրայ: Մէկ այլ պատճառ էլ կայ: Գինու մշակոյթը գնալով աճում է եւ ժողովուրդը արդէն վստահաբար գնում է 5–10 դոլար արժողութեամբ գինիները եւ վստահ է, որ իրեն չեն խաբում», յայտնած է Յարութիւնեան:

Գինեգործական մշակոյթը Վրաստանի մէջ սկսած է զարգանալ 1828 թուականէն: Աւագ Յարութիւնեանի համաձայն՝ ցարական կառավարութիւնը գինեգործական ամէնէն լաւ արհեստագիտութիւնը ուղղեց դէպի Վրաստան, իսկ լաւագոյն քոնեաքագործական արհեստագիտութիւնները եկան Հայաստան: Ասիկա պայմանաւորուած է այն փաստով, որ 1828–1861 թուականներուն Հայաստան կը նկատուէր ցարական Ռուսիոյ խաղողի օղիի տարածաշրջանի լաւագոյն վայրը:

«Հայաստանում զարգացած էր օղեգործութիւնը: Ինչպէս յայտնի է, օղեգործութիւնից կոնեակագործութիւն ընդամէնը մէկ քայլ է: Այս տենդենցը շարունակուեց նաեւ Խորհրդային Միութեան ժամանակ», յայտնած է ան։

Գինեգործներու միութեան նախագահին համաձայն՝ Հայաստան չկրցաւ ռուս սպառողը համոզել, որ Հայաստան գինեգործական երկիր է նաեւ: Փոխարէնը Վրաստանի կարողականութիւնը 15–20 միլիոն շիշ էր, բայց տարեկան կ՛արտածէր 60 միլիոն շիշ: «40 միլիոն շիշը կեղծ էր: Կեղծում էին ե՛ւ Վրաստանում, ե՛ւ Ռուսաստանում: Երբ մենք գնացինք դէպի ԵԱՏՄ, իսկ Վրաստանը՝ ոչ, աշխարհն սկսեց մեր հարեւաններին աւելի քաղցր աչքով նայել: Այսօր Վրաստանը ստանում է տարեկան մի քանի միլիոն դոլարի գրանտներ իրենց գինու առաջ մղման համար», դիտել տուածէ ան: Յարութիւնեանի համաձայն՝ Վրաստան 30–35 միլիոնի կը հասցնէ իր արտածումը դէպի Ռուսաստան, իսկ մենք՝ ընդամէնը 2 միլիոնի: Այսինքն, ԵԱՏՄ շուկան շատ մատչելի ապրանքի շուկայ է: Հայաստանի մէջ աժան ապրանք արտադրելու գծով Գինեգործներու միութեան նախագահը ըսած է. «Հայաստանը չունի ռեսուրս էժան ապրանք արտադրելու: Մենք անհաւասար մրցակցութեան մէջ ենք վրացական, ադրբեջանական, ռուսական, մոլդաւական կողմերի հետ: Եթէ Հայաստանը կարողանայ արտադրել 1–1.5 դոլար արժողութեամբ գինի, ապա ԵԱՏՄն մեզ համար հիանալի շուկայ է»:


sarkisov1_11117

Հայաստանի ֆութպոլի ազգային հաւաքականի յառաջապահ Արթուր Սարգիսով տեղափոխուեցաւ Ենիսէյ Քրասնոյարսք, յայտնեց ակումբին պաշտօնական կայքը:

29 տարեկան ֆութպոլիստը, որ ազատ գործակալի կարգավիճակով միացաւ ռուսական ակումբին, մինչեւ մայիս 2018 պայմանագրութիւն մը ստորագրեց անոր հետ:

Ռուսիոյ ֆութպոլի Ա. դասակարգի ախոյեանութեան 24-րդ հանգրուանի մրցումներէն ետք, Ենիսէյ այժմ 34 կէտով կը գրաւէ դասաւորման 4-րդ դիրքը:

Նշենք, որ Սարգիսով վերջերս հեռացաւ Սարանսքի Մորտովայէն, որուն հետ 2016-էն ի վեր ելոյթ կ՛ունենար: Ան Ռուսիոյ Ա. դասակարգի ախոյեանութեան ծիրին մէջ 20 մրցումի ընթացքին Սարանսքիի հետ նշանակեց  5 կոլ:Kerry held a meeting with First Deputy Foreign Minister David Zalkaliani at Tbilisi International
Airport.Secretary General of the Council of Europe Thorbjørn Jagland supported the mediation mission
of the OSCE Minsk Group over the Nagorno Karabakh conflict settlement.The two Prosecutor Generals stated that such format meetings will strengthen the mutual
perception and will contribute to more effective apply of the principle of the rule of law.ararad_11117

Ամանորեան տօներուն հետ կապուած կարճատեւ դադարէն ետք, Արարատ Երեւան Արկադի Անդրէասեանի գլխաւորութեամբ վերսկսաւ իր փորձերուն Ձորաղբիւրի համալիրին մէջ` պատրաստուելու համար Հայաստանի ֆութպոլի բարձրագոյն դասակարգի ախոյեանութեան երկրորդ շրջանին:

Ակումբին պաշտօնական կայքը հաղորդեց, որ տեղի պիտի ունենան նաեւ ֆութպոլի բարեկամական մրցումներ, որոնց առաջինը շատ հաւանաբար` Փիւնիկի դէմ (27 յունուարին):“Taking into account this, we attach importance to intensifying talks with the regional countries
and using domestic opportunities, as well as expanding the opportunities of power trade with
regional countries as a result of that”, the PM said.


Տեմար Տերոզա

Տեմար Տերոզա

«Էն. Պի. Էյ.»-ի պասքեթպոլի ախոյեանութեան ծիրին մէջ, երէկ կատարուած մրցումներուն, գործող ախոյեան Քլիվլենտ Քաւալիրզ, որ հիւրն էր Եութա Ճեզին, 100-92 արդիւնքով պարտութիւն մը կրեց անկէ:

Քաւալիրզէն Լեպրոն Ճէյմս նշանակեց 29 կէտ:

Փոխախոյեան Կոլտըն Սթէյթ Ուորիըրզ, որ հիւրընկալեց Մայեմի Հիթը, արձանագրեց 107-95 արդիւնքով յաղթանակ մը: Քեւին Տիւրընթ (Ուորիըրզ) եւ Հասսան Ուայթսայտ (Հիթ) նշանակեցին 28-ական կէտ:

Ճէյմս Հարտեն Հիուսթըն Ռոքեթցի հետ կերտեց  այլ յաղթանակ մը, երբ Շարլոթ Հոռնեթցի դէմ արձանագրուած յաղթանակին ընթացքին (121-114) նշանակեց 40 կէտ:

Անկէ մէկ կէտ աւելի նշանակեց Տեմար Տերոզա, երբ անոր կազմը` Թորոնթօ Ռեփթըրզ 114-106 արդիւնքով յաղթեց Պոսթըն Սելթիքսին: Վերջինիս մաս կազմող Իսաժահ Թոմաս յաջողեցաւ նշանակել 27 կէտ:

Ուաշինկթըն Ուիզըրտծ – Շիքակօ Պուլզ 101-99
Թորոնթօ Ռեփթըրզ – Պոսթըն Սելթիքս 114-106
Պրուքլին Նեթց – Աթլանթա Հոքս 97-117
Հիուսթըն Ռոքեթց – Շարլոթ Հոռնեթց 121-114
Սան Անթոնիօ Սփըրզ – Միլուոքի Պաքս 107-109
Եութա Ճեզ – Քլիվլենտ Քաւալիրզ 100-92
Լոս Անճելըս Լէյքըրզ – Փորթլենտ Թրէյլ Պլէյզըրզ 87-108
Կոլտըն Սթէյթ Ուորիըրզ – Մայեմի Հիթ 107-95
Սաքրամենթօ Քինկզ – Տիթրոյիթ Փիսթընզ 100-94

Ստորեւ կու տանք այսօր տեղի ունենալիք մրցումներուն յայտագիրը.

Ֆիլատելֆիա Սիքսըրզ – Նիւ Եորք Նիքս
Օքլահոմա Սիթի – Մեմֆիս Կրիզլիզ
Մինեսոթա Վուլվզ – Հիուսթըն Ռոքեթց
Պոսթըն Սելթիքս – Ուաշինկթըն Ուիզըրտծ
Լոս Անճելըս Քլիփըրզ – Օրլանտօ Մեճիք
Փորթլենտ  Թրէյլ Պլէյզըրզ – Քլիվլենտ Քաւալիրզ

 

Welcome

...